Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną www.adakaczmarek.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem: www.adakaczmarek.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Adrianna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA KACZMAREK NOBODY LIMITS, ul. Wojska Polskiego 4B, 62-005 Owińska, NIP: 7811974136, REGON:380365678 
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych rubryk formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Za akceptację warunków i kosztów uważa się wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Internetu.
3. Za Zamawiającego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Osoba fizyczna dokonująca zamówienia musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu akceptacji warunków i kosztów dostawy zawartych w niniejszym regulaminie.
4. Konsumentem jest Zamawiający będący osobą fizyczną, zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Za Użytkownika uważa się osobę korzystającą ze strony internetowej www.adakaczmarek.pl lub Sklepu.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Adriannę Kaczmarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ADRIANNA KACZMAREK NOBODY LIMITS, ul. Wojska Polskiego 4B, 62-005 Owińska, NIP: 7811974136, REGON:380365678 
2. Podane w trakcie rejestracji lub dokonywania zakupu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sprzedawcą a Zamawiającym oraz ewidencji sprzedaży, a jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, również w celach marketingowych (newsletter).
3. Zamawiający podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania lub niepełne ich podanie może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy przez Sprzedawcę.
5. Zamawiający ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
7. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również o przysługujących uprawnieniach znajdują się w naszej Polityce prywatności.

III. INFORMACJA O CENIE I ASORTYMENCIE SKLEPU

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu podano w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru.
2. Asortyment prezentowany na stronach internetowych Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych towarów. Termin realizacji zamówienia znajduje się w opisie towaru.
3. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Promocje organizowane przez Sklep nie podlegają łączeniu. Na towary objęte promocją nie obowiązują rabaty z innego tytułu, chyba że w warunkach promocji zaznaczone zostało inaczej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Czas realizacji zamówienia ujawnia się w opisie produktu.
2. Terminy realizacji zamówienia w przypadku e-booka lub innych produktów wirtualnych jest natychmiastowy. W przypadku innych produktów czas realizacji zamównienia nie przekracza 2 dni roboczych.
3. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty wartości zamówienia.
4. W razie opóźnienia Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

V. ZAMÓWIENIE

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia.
2. W przypadku wskazania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych w formularzu zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W razie niepowodzenia Sprzedawca poinformuje o tym w możliwy sposób Kupującego, na podstawie przekazanych przez niego danych kontaktowych, oraz zwróci Kupującemu wpłacone przez niego środki na poczet tego zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia towaru Zamawiający przekaże sumę pieniężną wskazaną w zamówieniu na rachunek bankowy Sprzedawcy wybierając dostępne metody płatności. Powyższe nie wyłącza możliwości indywidualnego uzgodnienia szczegółów płatności między Sprzedawcą a Zamawiającym.
5. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
6. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Zamawiającym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca na życzenie Zamawiającego wystawi fakturę VAT obejmującą zamówienie.
8. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, należy podać nazwę podmiotu, adres, NIP oraz inne przewidziane przez obowiązujące przepisy dane niezbędne do wystawienia faktury. Dokonując zakupu w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej (bez podpisu Sprzedawcy).

VI. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności: Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;

VII. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

1. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe. Towar dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
2. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Kuriera, z wyjątkiem ogłoszonych przez Sprzedawcy akcji promocyjnych obejmujących tę usługę. Koszty dostawy uwidocznione są przy opisie produktu, a koszt wybranego sposobu dostawy znajduje się w podsumowaniu zamówienia.
3. W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem lub telefonicznie z Zamawiającym.
4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie przez Kuriera.

VIII. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi rzeczy wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez Konsumenta. W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: adakaczmarekak7@gmail.com. W przypadku wystąpienia wady, towar wraz z jej opisem, a także z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, Zamawiający może przesłać na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą również osobiście.
8. Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Zamawiającego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji. Jeżeli uprawnienia z rękojmi wykonywane są przez Konsumenta, a Sprzedawca w ciągu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia Konsumenta, żądanie to uznaje się za uzasadnione.
9. Koszty związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji. Towar co do którego wykonywane są uprawnienia wynikające z rękojmi zostanie, w zależności od zgłoszonego sposobu załatwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny z umową, a jeżeli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę uiszczoną tytułem zamówienia. Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację.
10. Gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
11. Regulamin Sklepu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
12. Towary oferowane w Sklepie nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta przysługujących mu z tytułu rękojmi.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone listownie na adres  adakaczmarekak7@gmail.com
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Dla towarów wielkogabarytowych takich jak np.: szafy, komody, sofy, witryny, rowery treningowe stacjonarne, bieżnie, duży sprzęt AGD, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki i audiobooki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH; ŚRODKI POROZUMIEWANIA; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU.

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz strony internetowej www.adakaczmarek.pl w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników.
2. W kontaktach z Zamawiającym Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość. Wykorzystywane przez Sprzedawcę środki komunikacji to:
E-mail: adakaczmarekak7@gmail.com
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
4. Użytkownik może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej lub Sklepu (Reklamacje).
5. Użytkownik może zgłaszać reklamacje odnośnie funkcjonowanie Sklepu lub strony internetowej na adres e-mail adakaczmarekak7@gmail.com. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia listem Sprzedawcy, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą elektroniczną z chwilą wprowadzenia wiadomości na serwer poczty elektronicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez Sprzedawcę.
6. Użytkownik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej lub Sklepu. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
8. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn uzasadniających złożenie Reklamacji.
9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

XI. INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
2. Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.