Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.adakaczmarek.pl

§ 1. Definicje

1) Administrator – administrator danych osobowych, którym dla niniejszego Serwisu jest Adrianna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą.
2) Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3) Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
4) Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
6) Serwis – ogół funkcjonalności strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem www.dagawu.pl
7) Sklep – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie na asortyment oferowany za jego pośrednictwem;
8) Usługodawca – Adrianna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą.
9) Użytkownik – osoba fizyczna, która podaje swoje Dane Osobowe, korzystająca z funkcjonalności Serwisu lub dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników (osób, których dane dotyczą) Serwisu jest Adrianna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą.
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

§3. Zakres i cel zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach Serwisu w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
a. rejestracji w Serwisie;
b. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składania i realizacji zamówień w Sklepie;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f. w celu publikacji treści w ramach funkcjonalności Serwisu oraz w wiadomościach przesyłanych do Użytkownika.
2. Dla celów:
a. rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres IP, pliki cookies;
b. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składania i realizacji zamówienia na towar zamówiony w Sklepie, przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer zamówienia, adres IP, pliki cookies, numer rachunku bankowego lub inne dane konieczne do wykonania umowy podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem;
c. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer zamówienia, numer rachunku bankowego;
d. przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookies,;

§4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie – przy czym Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie, jeśli dziecko ukończyło 16 lat;
b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

§5. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie, uzasadnionym celami przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. W szczególności dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§6. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w §3 ust. 1 i 2 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §3 ust. 1 i 2 powyżej.

§7. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), w celu pomocy Użytkownikowi w wyborze preferowanych opcji realizacji zamówienia złożonego w Sklepie, jak również dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Żadne przetwarzanie, które dokonywane będzie w sposób zautomatyzowany nie będzie rodzić dla Użytkownika jakichkolwiek skutków prawnych, w szczególności żadne wiążące decyzje oraz zgody wyrażane przez Użytkownika nie będą zautomatyzowane.

§8. Cookies

1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.
6. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§9. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności zamówienia w Sklepie, dostawy towaru Użytkownikowi oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone w szczególności podmiotom świadczącym obsługę księgową na rzecz Usługodawcy, kancelarii prawnej, operatorowi usługi płatniczej, bankowi obsługującemu płatność za zamówienie.

§10. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w §9 ust. 2 i 3 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

§11. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej należy wysłać e mail na adres: adakaczmarekak7@gmail.com.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej należy wysłać e-mail na adres adakaczmarekak7@gmail.com wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody” lub opisać swoje żądanie w treści wiadomości i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.
4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
6. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

§12. Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e mail: adakaczmarekak7@gmail.com.

§13. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).